ALGEMENE VOORWAARDEN Lighthouse Marketing

U gaat (bijna) samenwerken met Lighthouse Marketing. Neem deze informatie goed door. Dan weet u zeker dat u van alles op de hoogte bent.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document. 
 2. Diensten: de door Lighthouse Marketing aan de klant geleverde of te leveren diensten.
 3. Offerte: iedere door Lighthouse Marketing uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van haar diensten.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de klant en Lighthouse Marketing.
 5. Lighthouse Marketing: Suzanne Kuijer, handelend onder de naam Lighthouse Marketing, gevestigd te (2022 GA) Haarlem aan de Botterboulevard 15 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67027822.  
 6. Klant: de partij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Lighthouse Marketing.
 7. Partijen: Lighthouse Marketing en de klant samen.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Schriftelijk: per post of per e-mail.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen Lighthouse Marketing en haar klanten. 
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klanten of van derden uit.

Artikel 3 – Offerte en offertekosten

 1. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn bij de offerte is vermeld. 
 2. Als de klant de offerte niet binnen de geldende termijn van 14 dagen aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 3. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Lighthouse Marketing en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de klant prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief. 
 4. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. 
 5. Lighthouse Marketing mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren. 
 6. Lighthouse Marketing werkt met een uurtarief van 85,- euro ex btw, een afgesproken project tarief of een maandelijkse urenbundel. 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Lighthouse Marketing hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Reiskosten vergoeding bedraagt € 0,23 per km.
 2. Alle prijzen die Lighthouse Marketing hanteert kunnen te allen tijde gewijzigd worden, indien Lighthouse Marketing dit nodig acht.  

Artikel 5 – Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. 
 2. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten. 
 3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgevers, dan zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. 

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdige betaling

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd aan Lighthouse Marketing.
 2. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Lighthouse Marketing gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de klant. 
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lighthouse Marketing haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lighthouse Marketing op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 –  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lighthouse Marketing verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de overeengekomen overeenkomst.
 2. Lighthouse Marketing heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. 
 3. Lighthouse Marketing heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lighthouse Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de klant er niet voor gezorgd dat Lighthouse Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Artikel 8 – Informatieverstrekking

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en schriftelijke stukken die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst vóór de afgesproken deadline en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Lighthouse Marketing. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Lighthouse Marketing de betreffende schriftelijke stukken. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Lighthouse Marketing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens en/of schriftelijke stukken beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Daarnaast is Lighthouse Marketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de klant. 

Artikel 9 – Concepttekst en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. 

Artikel 10 – Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. 
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de klant de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Lighthouse Marketing niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Lighthouse Marketing heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Een tekortkoming van Lighthouse Marketing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan Lighthouse Marketing worden toegerekend in een van de wil van Lighthouse Marketing onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Lighthouse Marketing in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers en andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen en ziekte. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lighthouse Marketing één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort. 
 4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Lighthouse Marketing gedeeltelijk zijn nagekomen, factureert Lighthouse Marketing dit afzonderlijk. De klant is verplicht deze factuur te voldoen. 
 5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden. 
 6. Lighthouse Marketing is als gevolg van een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Lighthouse Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lighthouse Marketing. 
 2. Indien Lighthouse Marketing aansprakelijk is voor enig schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 3. Lighthouse Marketing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Lighthouse Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt. 

Artikel 13 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lighthouse Marketing vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Lighthouse Marketing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lighthouse Marketing geleverde diensten.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

De door Lighthouse Marketing geleverde diensten blijven eigendom van Lighthouse Marketing totdat alle door de klant verschuldigde bedragen zijn voldaan. 

Artikel 16 – Geheimhouding

Lighthouse Marketing verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de klant waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 

Artikel 17 – Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle auteursrechten bij Lighthouse Marketing. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. 
 2. Na de exclusieve licentieverlening behoudt Lighthouse Marketing haar auteursrechtelijke bevoegdheden.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De klant moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis Lighthouse Marketing brengen en Lighthouse Marketing moet deze bewaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. 
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Lighthouse Marketing krijgt, kan Lighthouse Marketing op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de klant verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de klant verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 5. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de klant bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. 
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant schadevergoeding verschuldigd van de daadwerkelijk geleden schade. Als een inbreuk op het auteursrecht van Lighthouse Marketing wordt beschouwd: 
 • Publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; 
 • Hergebruik van zijn werk zonder toestemming; 
 • Aantasting van zijn werk; 
 • Publicatie zonder naamsvermelding. 
 1. De bepalingen van hierboven hebben ook betrekking op teksten die Lighthouse Marketing van derden betrekt. Lighthouse Marketing garandeert daarbij de klant dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik. 

Artikel 18 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 dagen na beëindiging van de overeenkomst te worden voorgelegd aan Lighthouse Marketing. 
 2. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Lighthouse Marketing. 
 3. Na de termijn van 5 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de klant. 
 4. Lighthouse Marketing zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of het bezwaar naar het oordeel van Lighthouse Marketing gegrond is, zal Lighthouse Marketing haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren. 

Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lighthouse Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lighthouse Marketing zoveel mogelijk vooraf aan de klant mededelen. 

Artikel 20 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lighthouse Marketing bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

Artikel 21 – Geschillen

Op elke overeenkomst tussen Lighthouse Marketing en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

U gaat (bijna) samenwerken met Lighthouse Marketing. Neem deze informatie goed door. Dan weet u zeker dat u van alles op de hoogte bent.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document. 
 2. Diensten: de door Lighthouse Marketing aan de klant geleverde of te leveren diensten.
 3. Offerte: iedere door Lighthouse Marketing uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van haar diensten.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de klant en Lighthouse Marketing.
 5. Lighthouse Marketing: Suzanne Kuijer, handelend onder de naam Lighthouse Marketing, gevestigd te (2022 GA) Haarlem aan de Botterboulevard 15 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67027822.  
 6. Klant: de partij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Lighthouse Marketing.
 7. Partijen: Lighthouse Marketing en de klant samen.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Schriftelijk: per post of per e-mail.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen Lighthouse Marketing en haar klanten. 
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klanten of van derden uit.

Artikel 3 – Offerte en offertekosten 

 1. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn bij de offerte is vermeld. 
 2. Als de klant de offerte niet binnen de geldende termijn van 14 dagen aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 3. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Lighthouse Marketing en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de klant prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief. 
 4. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. 
 5. Lighthouse Marketing mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren. 
 6. Lighthouse Marketing werkt met een uurtarief van 85,- euro ex btw, een afgesproken project tarief of een maandelijkse urenbundel. 

Artikel 4 – Prijzen 

 1. Alle prijzen die Lighthouse Marketing hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Reiskosten vergoeding bedraagt 23 ct per km.
 2. Alle prijzen die Lighthouse Marketing hanteert kunnen te allen tijde gewijzigd worden, indien Lighthouse Marketing dit nodig acht.  

Artikel 5 – Betaling 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. 
 2. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten. 
 3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgevers, dan zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. 

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdige betaling 

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd aan Lighthouse Marketing.
 2. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Lighthouse Marketing gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de klant. 
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lighthouse Marketing haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lighthouse Marketing op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 –  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lighthouse Marketing verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de overeengekomen overeenkomst.
 2. Lighthouse Marketing heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. 
 3. Lighthouse Marketing heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lighthouse Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de klant er niet voor gezorgd dat Lighthouse Marketing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Artikel 8 – Informatieverstrekking 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en schriftelijke stukken die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst vóór de afgesproken deadline en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Lighthouse Marketing. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Lighthouse Marketing de betreffende schriftelijke stukken. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Lighthouse Marketing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens en/of schriftelijke stukken beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Daarnaast is Lighthouse Marketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de klant. 

Artikel 9 – Concepttekst en eenmalige herziening 

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. 

Artikel 10 – Tussentijdse wijziging van de opdracht 

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. 
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de klant de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Lighthouse Marketing niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Lighthouse Marketing heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

Artikel 11 – Overmacht 

 1. Een tekortkoming van Lighthouse Marketing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan Lighthouse Marketing worden toegerekend in een van de wil van Lighthouse Marketing onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Lighthouse Marketing in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers en andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen en ziekte. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lighthouse Marketing één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort. 
 4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Lighthouse Marketing gedeeltelijk zijn nagekomen, factureert Lighthouse Marketing dit afzonderlijk. De klant is verplicht deze factuur te voldoen. 
 5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden. 
 6. Lighthouse Marketing is als gevolg van een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

 1. Lighthouse Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lighthouse Marketing. 
 2. Indien Lighthouse Marketing aansprakelijk is voor enig schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 3. Lighthouse Marketing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Lighthouse Marketing is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt. 

Artikel 13 – Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lighthouse Marketing vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Vrijwaring 

De klant vrijwaart Lighthouse Marketing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lighthouse Marketing geleverde diensten.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud  

De door Lighthouse Marketing geleverde diensten blijven eigendom van Lighthouse Marketing totdat alle door de klant verschuldigde bedragen zijn voldaan. 

Artikel 16 – Geheimhouding 

Lighthouse Marketing verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de klant waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 

Artikel 17 – Auteursrechten 

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle auteursrechten bij Lighthouse Marketing. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. 
 2. Na de exclusieve licentieverlening behoudt Lighthouse Marketing haar auteursrechtelijke bevoegdheden.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De klant moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis Lighthouse Marketing brengen en Lighthouse Marketing moet deze bewaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. 
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Lighthouse Marketing krijgt, kan Lighthouse Marketing op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de klant verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de klant verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 5. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de klant bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. 
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant schadevergoeding verschuldigd van de daadwerkelijk geleden schade. Als een inbreuk op het auteursrecht van Lighthouse Marketing wordt beschouwd: 
 • Publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; 
 • Hergebruik van zijn werk zonder toestemming; 
 • Aantasting van zijn werk; 
 • Publicatie zonder naamsvermelding. 
 1. De bepalingen van hierboven hebben ook betrekking op teksten die Lighthouse Marketing van derden betrekt. Lighthouse Marketing garandeert daarbij de klant dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik. 

Artikel 18 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 dagen na beëindiging van de overeenkomst te worden voorgelegd aan Lighthouse Marketing. 
 2. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Lighthouse Marketing. 
 3. Na de termijn van 5 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de klant. 
 4. Lighthouse Marketing zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of het bezwaar naar het oordeel van Lighthouse Marketing gegrond is, zal Lighthouse Marketing haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren. 

Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lighthouse Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lighthouse Marketing zoveel mogelijk vooraf aan de klant mededelen. 

Artikel 20 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lighthouse Marketing bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

Artikel 21 – Geschillen 

Op elke overeenkomst tussen Lighthouse Marketing en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.